. ورودمن به کنگره ودنیایی که کلمات تصویرمیشوند.جان می گیرندوحس می شوند,گرما,سرما,رامی توانی لمس کنی. یادم نمی روددراین مکان امن پذیرفته شدم کمک شدم وازمن هیچ نخواستندجزآن که دریچه های قلبم رابگشایم تانورمعرفت کالبدیخ زده ام راگرم کندالتیام بخشد. ومن چگونه می توانم شکرگزاراین همه مهربانی نباشم ؟

داستان کوتاه وپند آموز

مقاله درموردهفته دیدبان.

مقاله درمورددرکنگره شصت چگونه قدردانی می کنیم؟؟

مقاله:دراستحکام پایه های مالی وعلمی کنگره ۶۰من چه کردم؟

شدم ,زده ,ام ,راگرم ,کالبدیخ ,کندالتیام ,زده ام ,کالبدیخ زده ,ام راگرم ,راگرم کندالتیام ,بخشد ومن

مشخصات

آخرین ارسال ها

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

ماشین ها ariatechonline insedgiree اتفاقات يک زندگي ciomassopos توسعه فرهنگ برد برد prepcorhandflum shahid-rezeei پرشین آنلاین