هیچ کس به اندازه خودمسافرین کنگره شصت برای تحقق وپیشبردجمعیت احیای انسانی فکرنمی کند. کمک به کنگره یک تکلیف است یک تکلیف الهی. من همسفرومسافرم اگرامروزدراین جایگاه ومکان مقدس قراردارم ودارای تفکری نسبتاسالن وجسمی تندرستی ویاعملکردی درست دارم!به علت همین مکان مقدس وامنی می باشدکه هستم واین کنگره وافرادآن وبه خصوص راهنمای عزیزم بودکه مرا ازتفکرات وتوهمات پوچ وتوخالی وعقایدی نادرست جداوبه مرزتفکرات انسانی وسالم وصالح بودن هدایت وتشویق نموده است.

داستان کوتاه وپند آموز

مقاله درموردهفته دیدبان.

مقاله درمورددرکنگره شصت چگونه قدردانی می کنیم؟؟

مقاله:دراستحکام پایه های مالی وعلمی کنگره ۶۰من چه کردم؟

کنگره ,یک ,تکلیف ,مقدس ,انسانی ,وتوخالی ,یک تکلیف ,بودکه مرا ,عزیزم بودکه ,راهنمای عزیزم ,مرا ازتفکرات

مشخصات

آخرین ارسال ها

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

hunsnisbuttda novingpc مطالب اینترنتی خرید اینترنتی carpet-texture آموزش آرایشگری ایران avvalrealestate sharifstrategy مطالب اینترنتی Reba's page